عکسی از امیرحسین رستمی و پسرش ارشیا

امیرحسین رستمی AmirHossein Rostami, عکس بازیگران با فرزندشون, عکس بازیگران با فرزندشون-امیرحسین رستمی و پسرش